21 talking about this. 73/vtr/2019:މައްސަލަ ނަމްބަރ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހުށައެޅި ފަރާތް: ފާޠިމަތު ނީނާ، މީޒާން، ނ.މިލަދޫ hr@acemaldives.com.mv: Contact 3000099: Website coload.com.mv ; acemaldives.com.mv: About us CO-LOAD MALDIVES PVT LTD Co-Load Maldives Pvt Ltd came into existence in the year 1986. Boat Crew.

Boat Crew.

We are looking for an active candidate who would be interested in working in a dynamic field related to Accounting & Finance.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. WE ARE HIRING. Browse Pages.

hr@cliquecollege.edu.mv: Contact 9603334036: Website; About us Clique College is a registered college with the Ministry of Education, Maldives. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު އަށެވެ. (Depending on qualification and experience) 17K likes. Jalboot Maldives Private Limited. ތަނބުރުދޫ ތިލަ ސަރަހައްދުގެ ޒޯނޭޝަނާއި، ތަނބުރުދޫ ރަށާއި، ތަނބުރުދޫގެ އުތުރަށް އޮންނަ ގިރި ފިނޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް، މުރާޖަޢާ ކޮށް، އެ ސަރަހައްދަކީ ތަނބުރުދޫ ސަރަހައްދުކަމުގައި ކަނޑައެޅުން, އައްޑޫސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށްޓަކައި އައްޑޫގެ ބިމުގެ ސަރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން, ޤައުމީ ސްކައުޓް އެސެންބްލީގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޚާއްސަ ޖަލްސާއަށް ދެންނެވުން, އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ.

Boat Captain. "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު"ގެ އިޢުލާނުތައް ޖުމްލަ 44296 އިޢުލާން hr@cliquecollege.edu.mv: Contact 9603334036: Website; About us Clique College is a registered college with the Ministry of Education, Maldives.

Jalboot Maldives Private Limited Vazeefa.org is an initiative of the Maldives Institute of Technology (MIT).

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓު http://www.lra.gov.mv އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރަކީ 3306170 އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ info@lra.gov.mv އެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތަކީ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާދޭފަރާތާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އަސްލާއި 2 ކޮޕީ އަދި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 3 ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. Gazette - Maldives' official public record. ގދ.ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް އެވާރޑް ކުރުން

Clique was established in Maldives in 2001, and has since been delivering prestigious British degree programmes.

Address G. Liverpool North, 1st Floor, Shabnam Magu: Email jobs@transparency.mv: Contact 3304017: Website www.transparency.mv: About us Transparency Maldives is a non­political organization that endeavors to be a constructive force in society by promoting collaboration and discussion on corruption, transparency and accountability. Jalboot Maldives Private Limited މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އީމެއިލް އިން ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަންތައްތައް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެފަރާތުން ޓިއުރިންގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 2 މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން: މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ތަފްޞީލު, މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރެވޭގޮތުގެ ޗާރޓް, އިޖުރާއިގޮތުން ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމުނު މައްސަލަތައް, އިޖުރާއިގޮތުން ނިންމާ އެހެނިހެން ނިންމުންތައް.

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެއް ފޯމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. AMIN Construction Pvt Ltd. Boat Captain. "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު"ގެ އިޢުލާނުތައް ޖުމްލަ 44292 އިޢުލާން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. Job title: Accounts Assistant (Male - Maldivian Only) No.of Vacancies: 02 Salary: MVR 10,000.00 - 12,000. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ. Boat Captain. Jalboot Maldives Private Limited. Gazette - Maldives' official public record. AMIN Construction Pvt Ltd. Boat Captain. Job seekers wish to get the best job in the world while employers keep searching for best people to take their business to the next level.

Vazeefaa, Male, Maldives. ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:30 ށެވެ. Clique was established in Maldives in 2001, and has since been delivering prestigious British degree programmes. Boat Crew.

Employer: Prime Care Investment Private Limited Location: Kaafu / Male Apply before: 27-01-2020 00:00 Jalboot Maldives Private Limited. Gazette - Maldives' official public record.

https://www.facebook.com/MIT.mv/ Boat Crew.

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ އެފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

© ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 2013 - 2020.

Jalboot Maldives Private Limited.